1. Giải thích kết quả lại một cặp tính trạng:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Giải thích kết quả lại một cặp tính trạng:

a, P: hạt vàng x hạt xanh

F1: 100% hạt vàng

F1 tự thụ phấn

F2: 432 hạt vàng : 133 hạt xanh

b, P (t/c): Hạt trơn x hạt nhăn

F1: 100% hạt trơn

F1 tự thụ phấn

F2: 416 hạt trơn : 140 hạt nhăn

Bài làm:

a, Vì F1 100% hạt vàng

=> hạt vàng là tính trạng trội so với tính trạng hạt xanh

- quy ước gen:

B: hạt vàng

b: hạt xanh

- sơ đồ lai:

P: BB x bb

G: B b

F1: Bb (100% hạt vàng)

F1 x F1: Bb x Bb

G: B,b B,b

F2: 1BB : 2Bb : 1bb

3 hạt vàng : 1 hạt xanh

b, Vì F1 100% hạt trơn

=> hạt trơn là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt nhăn

- quy ước gen

A: hạt trơn

a: hạt nhăn

- sơ đồ lai:

P: AA x aa

G: A a

F1: Aa (100% hạt trơn)

F1 x F1: Aa x Aa

G: A,a A,a

F2: 1AA : 2Aa : 1aa

3 hạt trơn : 1 hạt nhăn

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9