Bài 10: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

 • 1 Đánh giá

Trung Quốc là nước có nền kinh tế phát triển mạnh trên thế giới. Điều này được thể hiện rõ trong việc thay đổi giá trị GDP, thay đổi trong sản lượng nông nghiệp và trong cơ cấu giá trị Xuất – nhập khẩu.

I. THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. GDP của Trung Quốc và thế giới. ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới?

- Nhận xét?

Trả lời:

- Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới: (đơn vị %)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Thế giới

100

100

100

- Nhận xét:

 • GDP của Trung Quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng 6,9 lần.
 • Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng đều qua các năm: từ 1,93% (1985) lên 4,03% (2004).

=> Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

II. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Bảng 10.3 sản lượng một số nông sản của Trung Quốc

Bài 10: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Hãy nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc?

Trả lời:

 • Sản lượng nông sản đều tăng và có thứ hạng cao.
 • Tuy nhiên từ 1995 - 2000 sản lượng của một số nông sản giảm như: lương thực, bông, mía.
 • Một số nông sản có sản lượng lớn nhất thế giới như: lương thực, bông, lạc . . .

III. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này.

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ hình tròn để thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc:

 • Cách vẽ biểu đồ tròn: Vẽ từ kim chỉ 12h, vẽ lần lượt thuận theo chiều quay của kim đồng hồ.
 • Hoàn thiện biểu đồ: ghi số liệu chú giải, tên biểu đồ.

Bài 10: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

- Nhận xét:

 • Tỉ trọng xuất khẩu: tăng lên từ năm 1985 đến 1995, sau đó lại giảm vào năm 2004, nhưng nhìn chung từ năm 1985 đến năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.
 • Tỉ trong nhập khẩu: giảm từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại tăng vào năm 2004, nhưng nhìn chung cả thời kì giảm.
 • Năm 1985: Trung Quốc nhập siêu.
 • Các năm 1995, 2004: Trung Quốc xuất siêu.

 • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan