Bài tập cuối khóa Module 9 môn Âm nhạc Bài tập cuối khóa Module 9 Tiểu Học

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo bài viết Bài tập cuối khóa Module 9 môn Âm nhạc là bản mô tả phương án ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động học module 9 môn Âm nhạc tiểu học. Tài liệu hỗ trợ thầy cô trong quá trình học tập và hoàn thiện sản phẩm cuối khoá module 9 tiểu học một cách tốt nhất.

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Âm Nhạc

TÊN CHỦ ĐỀ:

TÊN BÀI HỌC:

Thời gian thực hiện: ngày… tháng … năm … (hoặc từ …/ … / … đến …/ … / …)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Về năng lực:

2. Về phẩm chất:

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Thiết bị dạy học:

2. Học liệu số:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(thời gian)

YCCĐ

Nội dung dạy học

trọng tâm.

PP/KTDH

chủ đạo.

Phương án đánh giá

Phương án sử dụng CNTT

Hoạt động 1. Mở đầu

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ YẾU

TIẾT ……

Hoạt động 1: Mở đầu

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

c. Tổ chức cho học sinh trình bầy kết quả học tập.

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

c. Tổ chức cho học sinh trình bầy kết quả học tập

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động 3. Luyện tập

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

c. Tổ chức cho học sinh trình bầy kết quả học tập

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động 4. Vận dụng, trải nghiệm

a. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

b. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập

c. Tổ chức cho học sinh trình bầy kết quả học tập

d. Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

Liên kết tải về
Tài liệu tham khảo khác