Bài văn gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, đó là những truyền thuyết nào? Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

4. Bài văn gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, đó là những truyền thuyết nào?

Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp:

Bài làm:

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021