Trao đổi về cách viết hoa các tên riêng trong đoạn trích.

  • 1 Đánh giá

3. Trao đổi về cách viết hoa các tên riêng trong đoạn trích.

Bài làm:

Khi ta viết hoa các tên riêng trong đoạn trích bằng tiếng nước ngoài mà phiên âm không qua âm Hán - Việt thì với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng, ta viết hoa chữ cái đầu và có gạch nối giữa các âm tiết.

Ví dụ: Ô-xtrây-li-a, Ca-na-da....

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021