Bạn đã bao giờ đi tất chân chật chưa? Bạn đã bao giờ đeo chun vòng vào cổ tay chưa?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Liên hệ thực tế và trả lời

a. Bạn đã bao giờ đi tất chân chật chưa?

b. Bạn đã bao giờ đeo chun vòng vào cổ tay chưa?

c. Khi đó, cổ tay cổ chân bạn có hiện tượng gì?

Bài làm:

a. Em đã từng đi tất chân chật.

b. Em đã từng đeo chun vòng vào cổ tay.

c. Khi đó cổ tay, cổ chân sẽ có những đường hằn đỏ, lộ rõ trên da tay, da chân.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021