Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nghĩ tới những nguyên tố phi kim nào?

  • 1 Đánh giá

Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nghĩ tới những nguyên tố phi kim nào?

Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nghĩ tới những nguyên tố phi kim nào?

Trong tự nhiên, nhiều phi kim tồn tại được ở dạng đơn chất như oxi, nito, cacbon, lưu huỳnh, ... nhưng một số phi kim như flo, clo, ... chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Tại sao lại như vậy?

Bài làm:

Hình ảnh trên khiến em nghĩ đến các nguyên tố phi kim là: Cacbon và Iot.

Trong tự nhiên, nhiều phi kim tồn tại được ở dạng đơn chất như oxi, nito, cacbon, lưu huỳnh, ... nhưng một số phi kim như flo, clo, ... chỉ tồn tại ở dạng hợp chất vì một số phim hoạt động mạnh dễ dàng tham gia các phản ứng hóa học ở điều kiện bình thường.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021