Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 155 – sgk lịch sử 10

Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

Bài làm:

Năm 1789 diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính. Ngày 5/5/1789 Vua triệu tập Hội nghị Ba đẳng cấp, để vay tiền và ban thuế mới.

Bất bình trước hành động của nhà vua, ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân đã tấn công các trụ sở cơ quan quan trọng của thành phố và chiếm ngục B-xti.

=>Vua Lui XVI chuẩn bị đàn áp bằng quân đội, cách mạng bùng nổ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021