Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 gam dung dịch NaOH

  • 1 Đánh giá

5.

a) Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu được dung dịch mới có nồng độ 25%?

b) Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi hòa tan 12,5 gam vào 87,5 ml nước. Biết thể tích dung dịch thu được bằng thể tích nước.

Bài làm:

a)

Khối lượng NaOH trong dung dịch 20% là: gam

Gọi khối lượng NaOH cần thêm vào là gam .

Dung dịch thu được có nồng độ phần trăm là 25%, nên ta có:

gam.

b)

Khối lượng tinh khiết là: $m = \frac{12,5\times 160}{250} = 8$ gam.

Nồng độ phần trăm của dung dịch là: .

Số mol của tinh khiết là: $n = \frac{8}{160} = 0,05$ mol.

Nồng độ mol của dung dịch là:

  • 375 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021