Chỉ vào hình 3 và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp?

  • 1 Đánh giá

4. Chỉ vào hình 3 và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp

Bài làm:

Các bộ phận của cơ quan hô hấp trên hình 3 là:

  • Mũi
  • Khí quản
  • Lá phổi trái, lá phổi phải
  • Phế quản.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN