Chọn chữ thích hợp đế điền vào chỗ trống trong phiêu học tập, biết rằng: (1) Chữ r, d hoặc gi (2) Chữ o hoặc ô (thêm dấu thanh thích hợp)

  • 1 Đánh giá

4. Chọn chữ thích hợp đế điền vào chỗ trống trong phiêu học tập, biết rằng:

(1) Chữ r, d hoặc gi

(2) Chữ o hoặc ô (thêm dấu thanh thích hợp)

Tháng giêng của bé

Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh (1) ...ấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết (2) tr...n tìm

Cây đào trước cửa lim (1)....im mắt cười

Quất (2) g....m từng hạt nắng (1)....ơi

Làm thành quả — những mặt trời vàng mơ

Tháng (1)...êng đến tự bao giờ?

Đất trời viết tiếp bài thơ (2) ng...t ngào.

(Theo ĐỖ QUANG HUỲNH)

Bài làm:

Tháng giêng của bé

Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười

Quất gom từng hạt nắng rơi

Làm thành quả — những mặt trời vàng mơ

Tháng giêng đến tự bao giờ?

Đất trời viết tiếp bài thơ ngt ngào.

(Theo ĐỖ QUANG HUỲNH)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021