Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm về khí hậu (Trang 9) cuốn Atlat địa lí

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 11 - C

Câu 2 - A

Câu 12 - B

Câu 3 - A

Câu 13 - A

Câu 4 - D

Câu 14 - B

Câu 5 - A

Câu 15 - A

Câu 6 - B

Câu 16 - D

Câu 7 - C

Câu 17 - A

Câu 8 - C

Câu 18 - B

Câu 9 - B

Câu 19 - A

Câu 10 - A

Câu 20 - C

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021