Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Tây Nguyên và DHNTB (trang 28) cuốn Atlat địa lí

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - C

Câu 2 - A

Câu 3 - B

Câu 4 - C

Câu 5 - D

Câu 6 - C

Câu 7 - D

Câu 8 - A

Câu 9 - A

Câu 10 - B

Câu 11 - A

Câu 12 - C

Câu 13 - D

Câu 14 - A

Câu 15 - D

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021