Đáp án ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 13

C

Câu 2

A

Câu 14

B

Câu 3

C

Câu 15

A

Câu 4

B

Câu 16

A

Câu 5

D

Câu 17

A

Câu 6

B

Câu 18

A

Câu 7

B

Câu 19

B

Câu 8

C

Câu 20

A

Câu 9

B

Câu 21

C

Câu 10

A

Câu 22

A

Câu 11

C

Câu 12

B

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021