Đáp án bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 31 - C

Câu 2 - D

Câu 32 - D

Câu 3 - A

Câu 33 - D

Câu 4 - B

Câu 34 - D

Câu 5 - C

Câu 35 - D

Câu 6 - D

Câu 36 - A

Câu 7 - D

Câu 37 - D

Câu 8 - A

Câu 38 - B

Câu 9 - A

Câu 39 - D

Câu 10 - B

Câu 40 - A

Câu 11 - B

Câu 41 - A

Câu 12 - A

Câu 42 - B

Câu 13 - D

Câu 43 - D

Câu 14 - B

Câu 44 - D

Câu 15 - D

Câu 45 - C

Câu 16 - D

Câu 46 - A

Câu 17 - B

Câu 47 - B

Câu 18 - D

Câu 48 - C

Câu 19 - C

Câu 49 - A

Câu 20 - D

Câu 50 - C

Câu 21 - C

Câu 51 - B

Câu 22 - C

Câu 52 - B

Câu 23 - A

Câu 53 – C

Câu 24 - C

Câu 54 - C

Câu 25 - C

Câu 55 - C

Câu 26 - A

Câu 56 - B

Câu 27 - B

Câu 57 - A

Câu 28 - B

Câu 58 - C

Câu 29 - C

Câu 59 - A

Câu 30 - A

Câu 60 - C

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021