Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm trang 29 cuốn Atlat địa lí

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 – D

Câu 2 – A

Câu 3 – B

Câu 4 – C

Câu 5 – A

Câu 6 – D

Câu 7 – A

Câu 8 – B

Câu 9 – D

Câu 13 – C

Câu 14 – D

Câu 15 – C

Câu 10 – A

Câu 11 – A

Câu 12 – C

Câu 13 – C

Câu 14 – D

Câu 15 – C

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021