Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

a) Có mấy loại điện tích, đó là những loại nào? Tương tác với nhau như thế nào?

b) Một vật không nhiễm điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào, nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào?

Bài làm:

a) Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.

b) Nếu nhận thêm electron vật sẽ nhiễm điện tích âm.

Nếu mất bớt electron vật sẽ nhiễm điện tích dương

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021