Đáp án đề số 9 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm:

Câu 1: A.

Câu 2:

Tỉ số phần trăm cửa 12 và 60 là: (12 : 60) x 100% = 20%

=> Đáp án đúng là: B. 20%

Câu 3: A. .5,4327

Câu 4:

Ta có 3 phút 20 giây = (3 x 60) giây + 20 giây = 180 giây + 20 giây = 200 giây

=> Đáp án đúng là: D. 200

Câu 5:C. Một phẩy tám mươi bảy

Câu 6:

Diện tích hình vuông là: 12 x 12 = 144 ()

=> Đáp án đúng là: A. 144

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a.146,37 + 823,646 = 970,016 b. 42,689 – 32,68 = 10,009

c. 4,62 x 2,1 = 9,702 d.23,4 : 6 = 3,9

Câu 8:

a. 1,052 ; 1,205 ; 2,105 ; 1025

b. 2,563 ; 5,326 ; 65,23 ; 235,6

Câu 9:

Diện tích nền căn phòng đó là: 12 x 6 = 72 ()

Diện tích một viên gạch men hình vuông là: 30 x 30 = 900 ()

Đổi 900 = 0,09 $m^{2}$

Số viên gạch cần để lát kín căn phòng là: 72 : 0,09 = 800 (viên)

Đáp số: 900 viên

Câu 10:

Đổi 2 tấn = 2000kg

Ngày thứ hai bán được số đường là: 400 x = 240 (kg)

Tổng số đường bán được trong hai ngày là: 400 + 240 = 640 (kg)

Số đường cửa hàng còn lại là: 2000 - 640 = 1360 (kg)

Đáp số: 1360 kg

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021