Đáp án đề số 10 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiêm:

Câu 1: A. 1860

Câu 2:D.

Câu 3:

Hỗn số = 3 + 0,09 = 3,09

=> Đáp án đúng là: B. 3,09

Câu 4:

Chu vi hình chữ nhật là: ( ) x 2 = 1 x 2 = 2(m)

=> Đáp án đúng là: C. 2m

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a. 9,01kg = 9010g c. 4 tấn 25 yến = 4,25 tấn

b. 42dm 4cm > 420cm d. 2 7$dm^{2}$ < 2,09

Câu 6:

a.35,231 + 43,23 = 78,461 c. 234,89 – 24,56 = 210,33

b.23,7 x 4,1 = 97,17 d. 19,72 : 5,8 = 3,4

Câu 7:

Cạnh của hình vuông là: 3600 : 4 = 900(m)

Diện tích của hình vuông là: 900 x 900 = 810000 ()

Ta có 810000 = 81 ha

Đáp số: 810000 và 81 ha

Câu 8:

Một bộ quần áo đồng phục may hết số mét vải là: 75 : 30 = 2.5(m)

May 60 bộ đồng phục cần số mét vải là: 60 x 2,5 = 150 (m)

Đáp số: 150 m

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021