Đề 9: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5Đề 9: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 9: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số 9,6 được viết dưới dạng hỗn số là:

A. B. $6\frac{9}{10}$ C. $9\frac{6}{100}$ D. $6\frac{9}{100}$

Câu 2: (0,5 điểm) Tỉ số phần trăm của 12 và 60 là:

A.2% B. 20% C. 0,2% D. 0,02%

Câu 3: (0,5 điểm) Số nào là số bé nhất trong các số sau 54,327 ; 5,4327 ; 543,27 ; 5432,7:

A.5,4327 B. 54,327 C. 543,27 D. 5432,7

Câu 4: (0,5 điểm) 3 phút 20 giây = … giây. Số viết vào chỗ chấm là:

A.50 B. 320 C. 80 D. 200

Câu 5: (0,5 điểm) Số 1,87 được đọc là:

A.Một phẩy tám trăm bảy mươi B. Mười tám phẩy bảy

C. Một phẩy tám mươi bảy D. Một trăm tám mươi bảy

Câu 6: (0,5 điểm) Diện tích của một hình vuông có cạnh 12m là:

A.144 B. 414 C. 441 D. 1144

Phần 2: Tự luận (7 diểm)

Câu 7: (2 điểm) Tính:

a.146,37 + 823,646 b. 42,689 – 32,68

c. 4,62 x 2,1 d.23,4 : 6

Câu 8: (1 điểm) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. 1,205 ; 1025 ; 2,105 ; 1,052

b. 235,6 ; 65,23 ; 2,563 ; 5,326

Câu 9: ( 2 điểm) Để lát một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 12m ?

Câu 10: (2 điểm) Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 400kg. Ngày thứ hai bán được bằng đường bán được trong ngày đầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021