Đáp án đề số 1 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A. 42,538

Câu 2: Số tiền mua 1 quyển vở là : 24000 : 12 = 2000( đồng)

Vậy số tiền mua 30 quyển vở là: 30 x 2000 = 60000 (đồng)

=> Đáp án đúng là: B. 60 000 đồng

Câu 3: Hỗn số của 3,03 =

=> Đáp án đúng là: B.

Câu 4: Ta có: 1m 53cm = 1m + m = 3\frac{3}{100}$

=> Đáp án đúng là: B.

Câu 5: D. Hàng phần nghìn

Câu 6: B. 0, 0627ha

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a) a. 48 : 4 = 12 b. 1,2 x 4 = 4,8

c. c. - $\frac{1}{6}$ = $\frac{14}{18}$ - $\frac{3}{18}$ = $\frac{11}{18} $ d. 2 - $\frac{5}{4}$ = $\frac{8-5}{4}$ = $\frac{3}{4}$

Câu 8:

a.

b.

Câu 9:

Chiều rộng của hình chữ nhật là : 6,5 - 2,25 = 4,25 (dm)

Diện tích tấm bìa là : 4,25 x 6,5 = 27,625 ()

Đáp số: 27,625

Câu 10:

Số gạo được lấy ra là: 540,5 x = 54,05 (kg)

Số gạo còn lại là : 540,5 – 54,05 = 486,45 (kg)

Mỗi bao có số kg là : 486,45 : 9 = 54,05 (kg)

Đáp số: 54,05 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021