Đáp án đề số 2 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Hỗn số = 4 + 0,03 = 4,03

=> Đáp án đúng là: B. 4,03

Câu 2:

Ta có 15m 6cm = 15m + 0,06m = 15,06 m

=> Đáp án đúng là: B. 15,06

Câu 3: A. 38

Câu 4:

Ta có = $\frac{15 : 5}{25 : 5}$ = $\frac{3}{5}$

=> Đáp án đúng là: B.

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a.

b.

c.

d. 2 -

Câu 6:

a. x $\frac{3}{4}$ = 2

= 2 : $\frac{3}{4}$

= $\frac{8}{3}$

b. - $\frac{3}{5}$ = $\frac{1}{4}$

= $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{5}$

= $\frac{17}{20}$

Câu 7:

a. 5m 25cm = 5m + 0,25m = 5,25m b. 12kg 112g = 12kg + 0,112kg = 12,112kg

Câu 8:

Số tiền mua một cái gối là: 42000 : 7 = 6000 (đồng)

Sô tiền mua 12 cái gối là: 6000 x 12 = 72000 (đồng)

Đáp số: 72000 đồng

Câu 9:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 24 + 5 = 29 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 24 x 29 = 696 ()

Đáp số: 696

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021