Đáp án đề số 13 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm:

Câu 1: B. 51,07

Câu 2: C. 3,005

Câu 3:

Gọi số cần tìm là :

Theo bài ra ta có: x 20% = 16

= 16 : 20% = 80

=> Đáp án đúng là: C. 80

Câu 4:

Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số:

=> Đáp án đúng là: C.

Câu 5:

Ta có: 15 tấn 6kg = 15 tấn + 0,006 tấn = 15,006 tấn

=> Đáp án đúng là: D. 15,006 tấn

Câu 6:

Ta có: 2,175 tấn + 1912 kg + 20,25 tạ = 217,5 yến + 191,2 yến + 202,5 yến = 611,2 yến

=> Đáp án đúng là: C. 611,2

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a.48,5+8,35=132 [ S ] b.8,35+48,5=56,85 [ Đ ]

c.37+25,18=62,18 [ Đ ] d.25,18+37=25,55 [ S ]

Câu 8:

a. Các số thập phân có 3 chữ số khác nhau là: 456; 465; 546; 564; 654; 645

b. Tổng các số trên là: (456 + 654) + (465 + 645) + (546 + 564) = 1110 + 1110 + 1110 = 3330

Câu 9:

Số mét vải để may 1 bộ quần áo là: 12 : 3 = 4(m)

Số mét vải để may 9 bộ quấn áo là: 4 x 9 = 36(m)

Đáp số: 36 m

Câu 10:

Cạnh đáy mảnh đất hình tam giác là: 3 + 5 = 8(m)

Cạnh đáy mới sau khi tăng là: 8 + 3 = 11(m)

Chiều cao mới sau khi tăng là: 3 + 4 = 7(m)

Diện tích mảnh đất hình tam giác mới là: (11 x 7) : 2 = 38,5 ()

Đáp số: 38,5

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021