Đáp án đề số 8 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm:

Câu 1: B. 72,05

Câu 2: A. 2,01

Câu 3: C. Hàng phần mười

Câu 4:

Diện tích hình chữ nhật là 450 x 120 = 54000()

=> Đáp án đúng là: B. 54000

Câu 5:

Ta có 9 tạ 6kg = 9 tạ + 0,06 tạ = 9,06 tạ

=> Đáp án đúng là: B. 9,06

Câu 6: C. 7,8 ; 7,80 ; 7,800 ; 7,8000

Phần 2: Tự luận:

Câu 7:

a. + 45 = 34 + 21

+ 45 = 55

= 55 - 45

= 10

b.

Câu 8:

a. < 1 d. $\frac{3}{10} < \frac{2}{5}$

b.3,125 > 2,075 e. 67,9 > 67

c.42dm 4cm = 424cm f. 9kg = 9000g

Câu 9:

Mối ngày đội trồng rừng trồng được số cây là: 2000 : 5 = 400 (cây)

Số cây trồng được trong 15 ngày là: 15 x 400 = 6000 (cây)

Đáp số:6000 cây

Câu 10:

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 120 x = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:120 x 20 = 2400 ()

Cứ 100 thu hoạch được 50kg thóc vậy 2400 thu hoạch được số thóc là:

(2400 : 100) x 50 =1200(kg)

Số tiền chủ thửa ruộng mua được là: 5000 x 1200 = 6000000 (đồng)

Đáp số: 6000000 đồng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021