Đáp án đề số 13 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A.

Câu 2:

Ta có: 7km 8dam = 7000m + 80m = 7080m

=> Đáp số đúng là: C. 7010

Câu 3: C. 10,508

Câu 4: B.

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

Các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn là: 71,268; 71,286; 71,628; 71;682; 71,826.

Câu 6:

a.

b.

Câu 7:

a. 41hm 3 dam = 41000dm + 300dm = 42300 dm

b. 7kg 12 yến = 0,007tấn + 0,12 tấn = 0,127 tấn

Câu 8:

Một cạnh hình vuông là: 36 : 4 = 9(m)

Diện tích hình vuông là: 9 x 9 =81 ()

Đáp số: 81

Câu 9:

Một người ăn hết số gạo dự trữ trong số ngày là: 12 x 20 = 240 ( ngày)

Có 2 người chuyển đi thì số người còn lại là: 12 - 2 =10 (người)
Vậy số gạo đó ăn đủ trong số ngày là: 240 : 10 = 24 ( ngày)

Đáp số: 24 ngày

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021