Đáp án đề số 2 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Hỗn số = 5 + 0,2 = 5,2

=> Vậy đáp án đúng là: C. 5,2

Câu 2: C. Phần trăm

Câu 3: A. 40,392

Câu 4: A. 0

Câu 5:

Ta có ha = $\frac{3}{4} \times 10.000 m^{2}$ = 7500 $m^{2}$

=> Vậy đáp án đúng là : A.7500

Câu 6:

Ta có 0,58 = 0,58 x 100 % = 58%

=> Vậy đáp án đúng là C.58%

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a) 146,34 + 521,85 = 668,19

b) 745,5 - 14,92 = 730,58

c)25,04 x 3,5 = 87,64

d) 66,15: 63 = 1,05

Câu 8:

a)

b)

Câu 9:

Số kg gạo tẻ là: 160 x 35% = 56 (kg)

Số kg gạo nếp là: 160 – 56 = 104(kg)

Đáp số: 104 kg

Câu 10:

a.MB = x AM = 20 x = 10cm

Diện tích hình vuông MBCN là : 10 x 4 = 40 ( )

b. Chiều dài của hình chữ nhật là: AB = AM +MB = 20 + 10 = 30 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 30 x 10 = 300 ( )

Đáp số: a. 40

b. 300

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021