Đề 4: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 4: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 4: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân gồm có " Không đơn vị, sáu trăm hai mươi mốt phần nghìn" là:

A. 621 B. 0,0621 C. 0,621 D. 6,21

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 23 tấn 5kg = ... tấn

A. 23,5 B. 23,05 C. 23,005 D. 23.0005

Câu 3: (0,5 điểm) Chuyển hỗn số ra số thập phân

A. 5,2 B. 5,02 C. 5,02 D. 5,002

Câu 4: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 6,791 ; 6,092 ; 7,824 ; 4,274 là:

A. 6,791 B. 6,092 C. 7,824 D. 4,274

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (2 điểm) Tính:

a. x $\frac{2}{7}$ b. $\frac{7}{15} - \frac{1}{3}$

c. d. $\frac{6}{20} + \frac{2}{5}$

Câu 6: (2 điểm) Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

a. 41,44 ... 42,44 b. 37,21 ...32,424

c. 264,42 ... 765,6 d. 426,32 ... 42,278

Câu 7: (2 điểm) Hiện nay số người dân của một thành phố là 90000 người. Trung bình cứ 1000 người thì sau một năm tăng lên 100 người. Hãy tính sau một năm số dân của thành phố đó là bao nhiêu?

Câu 8: (2 điêm) Bác Trung muốn sơn một bức tường hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng chiều dài. Biết rằng trung bình cứ sơn 1$m^{2}$ hết 500g sơn nước. Hãy tính xem bác Trung cần bao nhiêu ki - lô - gam sơn nước để sơn bức tường đó?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021