Đề 12: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 12: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 12: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số “ Một trăm linh một phần một nghìn” được viết là:

A. B. $\frac{101}{1000}$ C.101,1000 D. $\frac{1000}{101}$

Câu 2: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số 58,372 thuộc :

A. Hàng chục B. Hàng đơn vị C. Hàng phần mười D. Hàng phần trăm

Câu 3: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số : 47,92 ; 42,87 ; 47,82 ; 48,72

A. 47,92 B. 42,87 C. 47,82 D. 48,72

Câu 4: (0,5 điểm) Đâu là đường cao của tam giác dưới đây:

A.MN B. NQ C. QM D. MP

Câu 5: (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm 3,2 3$dm^{2}$ = … $cm^{2}$:

A. 323 B. 3230 C. 32300 D. 323000

Câu 6: (0,5 điểm) Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

A. 7 giờ 30 phút B. 7 giờ 50 phút

C. 6 giờ 50 phút D. 6 giờ 15 phút

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.
Một hình vuông có cạnh là 3,6 dm. Diện tích hình vuông đó là:

a.12,96 [...]

b. 12,96 [...]

c. 0,1296 [...]

d. 12960 [...]

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính và tính.
a. 56,72 + 76,17 b. 367,21 - 128,82
c. 3,17 x 4,5 d. 52,08 :4,2

Câu 9: ( 2 điểm) Mỗi động cơ chạy hết 1,2 lít dầu trong 1 giờ. Hỏi 600 lít dầu thì động cơ đó chạy trong bao nhiêu giờ?

Câu 10: (1 điểm) Hãy vẽ đường cao từ đỉnh A trong mỗi hình tam giác sau:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem