Đáp án đề số 14 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Ta có: 2 tạ 5kg = 2 tạ + 0,05 tạ = 2,05 tạ

=> Đáp án đúng là: A. 2,05

Câu 2:

Ta có: = 5 + 0,2 = 5,2

=> Đáp án đúng là: C. 5,2

Câu 3:

Diện tích hình chữ nhật là: 3 x 1,5 = 4,5 ()

=> Đáp án đúng là: B. 4,5

Câu 4: D. Năm trăm linh hai phẩy bốn trăm sáu mươi bảy

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a.72,362 + 6,63 = 78,992 c. 232,621 – 232,234 = 0,387

b.2.17 x 3,3 = 7,161 d. 127,19 : 36,34 = 3,5

Câu 6:

a. 2m 8dm = 2m + 0,8m = 2,8m b. 9ha 35dam2 = 9ha + 0,000035ha = 9,000035ha

c. 7kg 46g = 7kg + 0,046kg = 7,046kg d. 4 6$hm^{2}$= 4 + 0,06 = 4,06

e. 5 tấn 7 tạ = 5tấn + 0,7 tấn = 5,7 tấn g. 175$dm^{2}$ = 17 + 0,05 = 17,05

Câu 7:

Gọi chiều cao của tam giác là

Theo bài ra ta có: ( x 32) : 2 = 288

x 32 = 288 x 2 = 576

= 18

Diện tích tăng thêm 72 thì diện tích mới là: 72 + 288 = 360 ( )

Cạnh đáy mới của tam giác là: (360 x 2) : 18 = 40(m)

Vậy cạnh đáy đã tăng thêm 40 - 32 = 8(m)

Đáp số: 8m

Câu 8:

20,17 x 6,8 + 20,17 x 3,2 = 20,17 x (6,8 + 3,2) = 20,17 x 10 = 201,7

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021