Đáp án đề số 8 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: C.

Câu 2: B.

Câu 3:

Ta có: 12km 4hm = 12000m + 400m = 12400m

=> Đáp án đúng là: B. 12400

Câu 4: A. 20,308

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a.

b.

c.

d.

Câu 6:

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:23,893; 23,389 22,781; 22,187.

Câu 7:

a. Ta có: 3 tấn 7 yến =3000kg + 70kg = 3070kg

=> 3 tấn 7 yến < 3700kg

b. Ta có: 6 tạ 12kg =6000hg + 120hg = 6120hg

=> 6 tạ 12kg > 6012 hg

Câu 8:

Đổi 30cm = 0,3m

Diện tích nền căn phòng hình chữ nhật là: 6 x 9 =54 ()

Diện tích một viên gạch men hình vuông là: 0,3x 0,3=0,09 ()

Số viên gạch cần dùng để lát kín nền là: 54 : 0,09 =600 (viên)

Đáp số:600 viên gạch

Câu 9:

Một người đắp xong trong só ngày là: 20 : 5 = 4 (ngày)

Vậy 10 người đắp xong trong số ngày là: 10 x 4 = 40 (ngày)

Đáp số: 40 ngày

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021