Đáp án đề số 4 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Ta có 20% của 520 là: 20% x 520 = 104

=> Đáp án đúng là : D. 104

Câu 2: B

Câu 3:

Đổi 24 dm = 2,4 m

Diện tích tam giác đó là : = 3,6 $m^{2}$

=> Đáp án đúng là : C.3,6

Câu 4:

TỈ số phần trăm của 17 và 25 là : x 100% = 68%

=> Đáp án đúng là C.68%

Câu 5:

Ta có 22,06 km = 22km + km = 22km + ($\frac{6}{100}$ x 1000) m = 22km 60m

=> Đáp án đúng là : B.22km60m

Câu 6:

Ta có (45,6 : 12 ) - 2.03 = 3,8 - 2,03 = 1,77

=> Đáp án đúng là A. 1,77

Phần 2 : Tự luận

Câu 7:

a.12 tấn 23kg = 12023 kg b.7kg 21g = 7021 g

c.500 = 5 $dam ^{2}$ d. 1 $dam ^{2}$ 5 = 105

Câu 8:

a. 2,5 x 7 = 17,5 b. 4,18 x 5 = 20,9

c.82,463 + 613,29 = 695,753 d.782,13 – 4,871 = 777,259

Câu 9:

Số lít nước lớp 5A đã mua là : 15 x 1,2 x 2 = 36 (lít)

Số lít nước lớp 5B đã mua là : 24 x 0,5 x 2 = 24 (lít)

Vậy lớp 5A đã mua nhiều nước hơn lớp 5B và nhiều hơn số lít là: 36 – 24 = 12 (lít)

Đáp số: 12 lít

Câu 10:

Chiều dài của tấm bìa là: 6 + 3 = 9(m)

Diện tích tấm bìa là : 9 x 6 = 54 ()

Đáp số: 54

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021