Đề 3: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 3: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 5 CUỐI KÌ I

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm ) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79 B. 790 C. 709 D. 7 900

Câu 2: (0,5 điểm) Số viết vào chỗ chấm của 1103g = … kg là:

A.1,103 B. 11,03 C. 110,3 D. 0,113

Câu 3: (0,5 điểm) 10% của 100.000 đồng bằng:

A.10.000 đồng B. 10 đồng C. 100 đồng D. 1000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 7,453; 7,345; 7,534; 7,435

A. 7,453 B. 7,345 C. 7,534 D. 7,435

Câu 5: (0,5 điểm) Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 có kết quả là:

A. 3,4245 B. 34245 C. 3424,5 D. 342,45

Câu 6: (0,5 điểm) Giá trị chữ số 6 trong số thập phân 73,906 là :

A. B. $\frac{6}{100}$ c.$\frac{6}{1000}$ D. 60

Phần 2: Tự luận

Câu 7: ( 2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 9km 78m =.................m b. 5m2 64dm2 = ...............dm2

c. 5 kg 23 g = ................kg d. 231 ha = ................ km2

Câu 8: ( 1 điểm) Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 32,10.............320 b. 5,05 ..............5,050

c. 45,1 ............. 45,098 d. 79,12............32,98

Câu 9: (2 điểm) Để đào xong 1 con mương trong 4 ngày cần 20 người. Hỏi muốn đào xong con mương trong 8 ngày thì cần bao nhiêu người?

Câu 10: ( 2 điểm) Cho biết diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật ABCD là 1200 m2 Tính diện tích của mảnh ruộng hình tam giác DCE biết BE = 10m, ED = 20m.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021