Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Ta có 600000 = $\frac{600000}{10000}$ ha = 60 ha

=> Đáp án đúng là: C. 60

Câu 2: A. Không phẩy không không một

Câu 3:C. 0,07

Câu 4:

Ta có: = 1 + 0,8 = 1,8

=> Đáp án đúng là: A. 1,8

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a. và $\frac{2}{5}$

Ta có tích 3 x 5 = 15 vậy MSC là 15

= $\frac{1\times5}{3\times5}$ = $\frac{5}{15}$

= $\frac{2\times3}{5\times3}$ =

b. và $\frac{1}{2}$

Ta có tích 3 x 2 = 6 vậy MSC là 6

= $\frac{2\times2}{3\times2}$ = $\frac{4}{6}$

= $\frac{1\times3}{2\times3}$ = $\frac{3}{6}$

c. và $\frac{1}{6}$

Ta có 18 đều chia hết cho cả 6 và 9 nên chọn 18 là MSC

= $\frac{4\times2}{9\times2}$ = $\frac{8}{18}$

= $\frac{1\times3}{6\times3}$ = $\frac{3}{18}$

c. và $\frac{3}{2}$

Ta có tích: 2 x 7 = 14 vậy MSC là 14

= $\frac{2\times2}{7\times2}$ = $\frac{4}{14}$

=$\frac{3\times7}{2\times7}$ =

Câu 6:

a. > $\frac{5}{9}$ b. < $\frac{5}{2}$

c. > $\frac{3}{8}$ d. $\frac{4}{9}$ < $\frac{2}{3}$

Câu 7:

Số người để hoàn thành công việc trong một ngày là: 20 x 8 = 160 ( người)

Để hoàn thành công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 160 : 5 = 32 ( người)

Đáp số: 32 người

Câu 8:

Cạnh của hình vuông là: 48 : 4 = 12(m)

Diện tích hình vuông là: 12 x 12 = 144 ()

Đáp số: 144

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021