Đề 2: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 2: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 5 CUỐI KÌ I

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: ( 0,5 điểm) Hỗn số chuyển thành số thập phân là:

A. 5,02 B. 5,15 C. 5,2 D. 5, 26

Câu 2: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong số thập phân 215,038 thuộc hàng nào?

A. Đơn vị B. Phần mười C. Phần trăm D. Phần nghìn

Câu 3: (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392 B. 39,204 C. 40,293 D. 39,402

Câu 4: (0,5 điểm) Biết 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền vào ô trống là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 5: (0,5 điểm) ha được chuyển thành số đo $m ^{2}$ nào sau đây:

A. B. $5000m ^{2}$

C. D. $75m ^{2}$

Câu 6: ( 0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …….. %

A. 5,8% B. 0,58% C. 58% D. 580%

Phần 2: Tự luận ( 7 điểm )

Câu 7 : (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 146,34 + 521,85 b) 745,5 - 14,92

c)25,04 x 3,5 d) 66,15: 63

Câu 8: (1 điểm) Tìm :

a.

b.

Câu 9: ( 2 điểm) Một cửa hàng có 160kg gạo, trong đó có 35% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Câu 10: (2 điểm) Cho hình vẽ bên dưới. Biết: ABCD là hình chữ nhật MBCN là hình vuông MB = AM; độ dài đoạn AM = 20cm.

a.Tính diện tích hình vuông MBCN

b.Tính diện tích hình chữ nhật ABCD

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem