Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.
a) Hải là cậu bé vẽ bức tranh bàn tay
b) Hải vẽ bức tranh bàn tay
c) Đó là bàn tay yêu thương của cô giáo.
2. Mỗi câu có tác dụng gì? Ghép đúng:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.

Bài làm:

1.

a) Hải là ai?

b) Hải làm gì?

c) Đó là gì?

2.

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021