Điền tên các bạn trong nhóm vào chỗ chấm. Đánh dấu X vào ô tương ứng với những từ chỉ thành viên trong gia đình của mỗi bạn

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận nhóm và điền thông tin vào bảng

a. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập

b. Điền tên các bạn trong nhóm vào chỗ chấm.

c. Đánh dấu X vào ô tương ứng với những từ chỉ thành viên trong gia đình của mỗi bạn

d. Viết các số 1, 2, 3 để chỉ số thế hệ cùng chung sống trong gia đình của mỗi bạn

Ví dụ:

Bạn An

Bạn .......Bạn ........Bạn ......Bạn ......
Ôngx
Bố
Mẹx
Anh
Chị
Em
Bản thânx
Số thế hệ cùng chung sống trong gia đình mỗi bạn3

Bài làm:

Ví dụ:

Bạn An

Bạn Tuấn AnhBạn Ngọc MaiBạn Hà MyBạn Tuấn Ngọc
Ôngxx
xxx
Bốxxxx
Mẹxxxx
Anhxx
Chị
Emx
Bản thânxxxxx
Số thế hệ cùng chung sống trong gia đình mỗi bạn32323
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021