Đọc 6 từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng. Trao đổi, gắn mỗi bông hoa từ vào đúng ô trong bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

2. Thi kể chuyện trước lớp

3. Thi Ai xếp từ nhanh?

a. Đọc 6 từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng:

  • Cộng đồng: những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực, gắn bó với nhau.
  • Cộng tác: cùng làm chung một việc.
  • Đồng bào: người cùng nòi giống.
  • Đồng đội: người cùng đội ngũ.
  • Đồng tâm: cùng một lòng.
  • Đồng hương: người cùng quê.

b. Trao đổi, gắn mỗi bông hoa từ vào đúng ô trong bảng nhóm

Bài làm:

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021