Dựa vào hình 7.3, cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Dựa vào hình 7.3, cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?

Bài làm:

- Thạch quyển được cấu tạo bởi 7 mảng lớn:

  • mảng Thái Bình Dương
  • mảng Ấn Độ – Ô-xtrây-li-a
  • mảng Âu – Á
  • mảng Phi.
  • mảng Bắc Mĩ.
  • mảng Nam Mĩ
  • mảng Nam Cực.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021