Dưới đây là bảng tính về lưu vực và lượng nước của một số sông ngòi ở Việt Nam. Hãy thảo luận trong nhóm em và cho biết:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Dưới đây là bảng tính về lưu vực và lượng nước của một số sông ngòi ở Việt Nam. Hãy thảo luận trong nhóm em và cho biết:

1. Mỗi cột của bảng tính biểu thị thông tin gì?

2. Số 982 : 0 nằm ở ô là giao của cột nào với hàng nào của trang tính, và biểu thị thông tin gì?

3. Hàng thứ 5 của trang tính biểu thị thông tin gì?

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

Bài làm:

1. Mỗi cột của bảng tính thể hiện thông tin:

  • Tên một số sông ngòi ở Việt Nam như Sông Hồng, Sông Mê Kông…
  • Lưu vực của các một số sông ngòi tại Việt nam.
  • Tổng lượng nước, tổng lượng nước mùa cạn, tổng lượng nước mùa lũ của một số sông ngòi tại Việt Nam.

2. Số 982.0 nằm ở ô giao của cột D và hàng thứ 4 của trang tính, Thể hiện tổng lượng nước của sông Đồng Nai trên một năm.

3. Hàng thứ 5 của trang tính biểu hiện “Tổng lượng nước mùa cạn” của từng con sông trong một năm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021