Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Qúy Ly?

  • 1 Đánh giá

Trang 79 sgk lịch sử 7 (Phần II)

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Qúy Ly?

Bài làm:

Đây là một chính sách tích cực, sáng tạo: thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường, củng cố quân sự và quốc phòng, làm lại sổ đinh để tăng quân số, tích cực sản xuất vũ khí và chế vũ khí mới như súng thần cơ và loại thuyền chiến mới gọi là lâu thuyền. Nhà Hồ còn sáng tạo cho xây dựng một số thành viên kiên cố như thành Tây Đô ở Thanh Hóa ( còn gọi là thành nhà Hồ(, thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021