Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 61 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?

Bài làm:

Địch sử dụng một lực lượng rất lớn gồm 50 vạn quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc đó, phối hợp đánh từ hai mặt phái Bắc đánh xuống phía Nam đánh tư Cham – pa đánh lên, tạo thành thế “gọng kìm” bao vây, tiêu diệt quân ta, với quyết tâm cao hòng chiếm được Đại Việt.

Nhà Trần thực hiện chủ trương: vừa cản giặc vừa rút quân, tránh thế mạnh ban đầu của địch để bảo toàn lực lượng, thực hiện “ vườn không, nhà trống” để quân Nguyên gặp nhiều khó khăn về lương thảo, chớp thời cơ nhà Trần mở cuộc phản công (5/1258) giành thắng lợi, đánh tan hơn 50 vạn quân Nguyên. Đất nước sạch bóng quân thù.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021