Em có tán thành với những ý kiến dưới đây không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em có tán thành với những ý kiến dưới đây không? Vì sao?

a. Nếu không biết hợp tác thì công việc chung sẽ luôn gặp khó khăn.

b. Chỉ hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ.

c. Chỉ những người kem cỏi mới cần phải hợp tác.

d. Hợp tác trong công việc giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ người khác.

Bài làm:

a. Nếu không biết hợp tác thì công việc chung sẽ luôn gặp khó khăn.

=>Em tán thành vì khi làm việc chung thì mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, nếu không biết hợp tác, phối hợp với nhau thì công việc sẽ trở nên rời rạc, luôn gặp khó khăn.

b. Chỉ hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ.

=>Em không tán thành vì như vậy là mình ích kỉ. Đến lúc bạn khó khăn thì chưa chắc sẽ có người giúp bạn.

c. Chỉ những người kem cỏi mới cần phải hợp tác.

=>Em không tán thành vì con người không ai giỏi toàn vẹn, chỉ khi hợp tác với nhau mới giúp nhau hoàn thành tốt hơn.

d. Hợp tác trong công việc giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ người khác.

=>Em tán thành vì làm việc nhóm sẽ giúp bạn nhận ra rất nhiều điều: tinh thần, trách nhiệm, kĩ năng, thái độ, cảm xúc, ...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021