Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương từ thời Tiền Lê?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương từ thời Tiền Lê?

Bài làm:

Bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê:

Bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021