Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến dưới đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến dưới đây?

a. Bạn gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là sai.

b. Mình gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không phải chịu trách nhiệm.

c. Cả nhóm cùng làm sai nên mình không phải chịu trách nhiệm.

d. Chuyện không hay xảy ra đã lâu rồi thì không cần phải xin lỗi.

đ. Không giữ lời hứa với em nhỏ cũng là thiếu trách nhiệm và có lỗi.

Bài làm:

a. Bạn gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là sai.

=>Em không tán thành vì nếu mình thực sự muốn tốt cho bạn thì nên nhắc nhở nhẹ nhàng với bạn để lần sau bạn biết bạn tránh.

b. Mình gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không phải chịu trách nhiệm.

=>Em không tán thành vì mình đã làm sai thì mình cần phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, có như thế mình mới thành người tốt mới tiến bộ được.

c. Cả nhóm cùng làm sai nên mình không phải chịu trách nhiệm.

=> Em không tán thành vì mình cũng là một thành viên trong nhóm, do đó mình và các thành viên trong nhóm đều phải chịu trách nhiệm.

d. Chuyện không hay xảy ra đã lâu rồi thì không cần phải xin lỗi.

=> Em không tán thành vì nếu mình đã làm sai thì mình cần phải xin lỗi dù mới xảy ra hay xảy ra lâu rồi.

đ. Không giữ lời hứa với em nhỏ cũng là thiếu trách nhiệm và có lỗi.

=>Em tán thành vì trẻ con rất ngây thơ, do đó nếu đã hứa thì mình phải thực hiện, nếu không thực hiện mình sẽ trở thành người nói dối và người xấu.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021