Những ngày và tên tổ chức nào dưới đây dành riêng cho phụ nữ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Những ngày và tên tổ chức nào dưới đây dành riêng cho phụ nữ?

a. Ngày 8 tháng 3

b. Ngày 20 tháng 10

c. Ngày 2 tháng 9

d. Hội phụ nữ

đ. Câu lạc bộ các nữ doanh nhân

e. Hội sinh viên

Bài làm:

Ngày và tên tổ chức dành riêng cho phụ nữ là:

a. Ngày 8 tháng 3 - Ngày quốc tế phụ nữ

b. Ngày 20 tháng 10 - Ngày phụ nữ Việt Nam

d. Hội phụ nữ - Tổ chức dành cho phụ nữ

đ. Câu lạc bộ các nữ doanh nhân - Tổ chức dành cho những phụ nữ làm kinh doanh.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021