Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a. Chiến tranh không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người.

b. Chỉ trẻ em các nước giàu mới có quyền được sống trong hòa bình.

c. Chỉ nhà nước và quân đội mới có trách nhiệm bảo vệ hòa bình.

d. Những người tiến bộ trên thế giới đều đấu tranh cho hòa bình.

Bài làm:

Em tán thành với những ý kiến:

a. Chiến tranh không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người.

=> Vì chiến tranh gây nhiều thiệt hại về tính mạng con người, phá hủy nhiều làng mạc, thành phố, của cải của con người.

d. Những người tiến bộ trên thế giới đều đấu tranh cho hòa bình.

=> Vì họ hiểu được rằng chiến tranh không mang lại lợi ích cho nước thắng trận cũng như nước bại trận. Tất cả đều mang lại hậu quả nặng nề cho nhân dân những nước xảy ra chiến tranh. Vì thế người tiến bộ sẽ luôn ủng hộ đấu tranh chống hòa bình.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021