Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến dưới đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến dưới đây?

a. Tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt.

b. Nếu không sử dụng tiết kiệm và hợp lí, đến một giọt nước sạch cũng không còn.

c. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em.

Bài làm:

a. Tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt.

=> Không tán thành vì minh chứng hiện nay cho thấy tài nguyên của nước ta đang ngày càng cạn kiệt. Đó là do chúng ta khai thác bừa bãi, không hợp lí.

b. Nếu không sử dụng tiết kiệm và hợp lí, đến một giọt nước sạch cũng không còn.

=>Tán thành vì tài nguyên có hạn nên không sử dụng tiết kiệm và hợp lí mọi tài nguyên thiên nhiên đều có thể cạn.

c. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em.

=> Tán thành vì chúng ta cần được sống trong môi trường có nguồn tài nguyên thiên nhiên đầy đủ, không khí trong lành và ô nhiễm. Do đó việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là vô cùng cần thiết.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021