Giải bài 2 trang 64 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 64 - sách TBĐ địa lí 10

Thương mại là gì? Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Bài làm:

Khái niệm thương mại:

Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hoá, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hoá, dịch vụ… cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó.

Vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:

Thương mại gồm có hoạt động nội thương và ngoại thương. Mỗi hoạt động có những vai trò nhất định:

  • Nội thương: trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong nước,thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng, phục vụ từng cá nhân.
  • Ngoại thương: Trao đổi mua bán hàng hoá giữa các nước trên thế giới, góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, khai thác lợi thế của đất nước.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021