Giải bài 6 sinh 11: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật tiếp theo

 • 1 Đánh giá

Nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu với thực vật. Vậy thực vật cần lấy từ đâu?

I. Lý thuyết

3. Nguồn cung cấp Nitơ tự nhiên cho cây

a. Nitơ trong không khí

 • Nitơ trong không khí:
  • tồn tại ở dạng phân tử N2 (chiếm 80% thể tích không khí)
  • dạng NO và NO2 gây độc
 • Nhờ các sinh vật cố định Nitơ chuyển hóa thành dạng NH3 cây có thể hấp thụ.

b. Nitơ trong đất

 • Nguồn cung cấp Nitơ chủ yếu cho cây, có 2 dạng:
  • dạng Nitơ khoáng (vô cơ)
  • dạng Nitơ hữu cơ
 • Cây chỉ hấp thụ được 2 dạng NH4+ và NO3- nhờ vi sinh vật đất khoáng hóa.

4. Quá trình chuyển hóa Nitơ trong đất

a. Quá trình chuyển hóa Nitơ trong đất

 • Do vi sinh vật kị khí thực hiện: NO3 - => N2

b. Quá trình cố định Nitơ phân tử

 • Nhờ các enzim nitrogenaza, vi sinh vật cố định Nitơ có khả năng liên kết phân tử với hidro thành NH3 dễ tiêu đối với cây.

N2 + H2 --> NH3

5. Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường

a. Phân bón hợp lí và năng suất cây trồng

 • Để có năng suất cây trồng cao cần bón phân hợp lí:
  • đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng
  • đúng nhu cầu của giống, loài
  • phù hợp với từng thời kì sinh trưởng và phát triển

b. Các phương pháp bón phân

 • có 2 cách bón phân dựa vào khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của cây:
  • bón phân qua rễ (bón qua đất)
  • bón phân qua lá

c. Phân bón và môi trường

 • Lượng phân bón dư thừa sẽ gây ô nhiễm môi trường

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 31 - sgk sinh học 11

Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 31 - sgk sinh học 11

Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng của thực vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 31 - sgk sinh học 11

Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật (tiếp)


 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021