Giải bài Luyện tập Biểu đồ

  • 1 Đánh giá

Trong bài học này, các con tiếp tục ôn tập cách đọc số liệu từ biểu đồ. KhoaHoc hi vọng các con có thể nhớ lại lí thuyết và nắm chắc bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 33 - SGK Toán 4:

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên hãy xác định câu nào đúng (ghi chữ Đ), câu nào (ghi chữ S) vào cuối mỗi câu:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. (....)

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải. (....)

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. (...)

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. (...)

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 1 là 100m. (....)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 34 - SGK Toán 4:

Biểu đồ bên dưới nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

Giải câu 2 Bài Luyện tập - Biểu đồ

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 34 - SGK Toán 4:

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Giải câu 3 Bài Luyện tập - Biểu đồ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021